Termeni de achitare si plati

Termeni de achitare si plati

Dispoziții generale

1.1 Prezentul Regulament în conformitate cu art. 681 din Codul civil al Republicii Moldova, constituie o ofertă publică. Acceptarea necondiționată (acceptul) condițiilor prezentului Regulament în conformitate cu art. 687 din Codul civil al Republicii Moldova, este considerat ca un fapt al utilizării de către Utilizator al Serviciului. Site-ul aparține “AO Sporter”.

1.2. Regulamentul prezent este un document oficial al SIMPALS  (Sporter…) și definește ordinea și condițiile de prestare a Serviciului, care este accesibilă Utilizatorului ce dispune de echipamentul necesar pentru a dispune de acces la Internet, precum și de dispunerea accesului la Internet. Toate întrebările, referitoare la prestarea accesului la rețeaua Internet,  achiziționarea și setarea echipamentului sau software-ul corespunzător, nu sunt reglementate de prezentul Regulament și se decid de către Utilizator desinistătător și din cont propriu în afara prezentului Regulament.

1.3 Relațiile, legate de oferirea serviciilor de divertisment, informația căruia este indicată în cadrul Serviciului :

(1) intervin în mod direct între Participant și Organizator, prestator al serviciilor de divertisment indicate;

(2)se certifică cu biletul Electronic. E-mail care confirma participarea in cadrul evenimentului.


Ordinea și condițiile de prestare a Serviciului

2.1. Cumpără participarea la cursa

Se plasează în cadrul Serviciului informația despre Eveniment (data/ora, program, informare despre desfășurarea evenimentului, cursele, condițiile de participare, costul participării, etc. )

se prestează în regim ”on-line” de către Organizator sau reprezentantul împuternicit ”așa cum este” și poate fi în orice moment suplinit sau modificat.

- Pentru participare, persoana trebuie să se înregistreze pe site-ul https://sporter.md/ro/ - alege Evenimentul dorit: 

- alege cursa/cursele dorite;

- alegeți modalitatea de achitare (cash, card bancar, terminal)

- indică datele necesare ( numele, prenumele, data nașterii, e-mail, etc.);

2.2 Achitarea cursei 

2.2.1 După ce Cumpărătorul a efectuat toate acțiunile, indicate în p.2.1. al prezentului Regulament, are loc ”încărcarea” paginii securizate de achitare, unde Cumpărătorul trebuie:

- să indice datele indicate, pe lângă aceasta Cumpărătorul, cu toată certitudinea, reprezintă și garantează că deține drepturile și competențele, că deține drepturile depline pentru efectuarea plății prin intermediul surselor de achitare, utilizate de el la achitare în cadrul Regulamentului prezent, și poartă singur responsabilitate în situația încălcării asigurărilor și garanțiilor.

- Confirmați comanda selectată a cursei alese prin intermediul accesării butonului ”Achită” (sau alt buton, accesarea căruia confirmă acceptul de efectuare a plății) și să primească de la bancă, care a emis cardul (în continuare - ” bancă-emitentă”) confirmarea autorizării de achitare.

-Banca-emitentă  poate refuza în autorizarea plății pe motive definite, prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova, regulile băncii emitente, regulile corespunzătoare sistemului electronic de plăți sau sistemelor internaționale de plată, în situația când banca emitentă are temei de a presupune, că operațiunea de plată este una frauduloasă. Toate întrebările, legate de desfășurarea plății, sunt soluționate de către Cumpărător cu banca-emitentă, cu propriile forțe și din cont propriu în afara prezentului Regulament. 

2.2.2 Durata achiziției ”on-line” are o limită de timp, indicate în cadrul Serviciul în momentul alegerii cursei. Dacă în decurs de 15 minute alegerea cursei și plata nu au fost efectuate, comanda se anulează automat.

2.3 Emiterea confirmării de plată a cursei

2.3.1. După finalizarea procedurii de achitare, are loc redirecționarea de pe pagina de plată, înapoi pe pagina web Sporter https://sporter.md/ de unde a fost inițiat ”dialogul plății” a înregistrării la cursa.

2.3.2 În conformitate cu adresa de e-mail indicată de către Cumpărător, în momentul alegerii cursei, Cumpărătorului i se expediază confirmarea participării. Cumpărătorul confirmă prin prezență și este de acord, că confirmarea cursei la adresa electronică indicată, este un fapt de îndeplinire de către Sporter a obligațiilor sale în vînzarea ”on-line” a cursei și furnizarea serviciilor.

2.3.3. Cumpărătorul este singurul responsabil de exactitatea și corectitudinea datelor specificate de el în cadrul Serviciului datelor și este obligat să asigure măsurile, necesare și suficiente pentru evitarea accesului neautorizat al persoanelor terțe la caseta poștei electronice.

2.3.4. După achiziționarea cursei și expedierea confirmării acestuia la adresa electronică indicată de Cumpărător, este necesar:

-să accesa linku-ul Сabinetul personal și a completa declarația de participare ( numele, prenumele, evenimentul, nr. de participare și semnătura care confirma ca cumpărătorul a citit și este de-acord cu condițiile de participare la cursa);

-sa imprime declarația de participant. 

Cu o zi înainte de eveniment, cumpărătorul immină declarația unui colaborator Sporter și iei primește kit-ul de start.

2.4. Returnarea înregistrării la cursa

2.4.1. Returnarea participării la cursa achiziționata de către Cumpărător, este posibilă în condițiile prezentului Regulament și în corespundere cu regulile stabilite de Organizator.

2.4.2. Procurarea biletelor prin intermediului site-ului www.sporter.md, precum și restituirea acestora către cumpărători presupune cheltuieli pe care le suportă Sporter.md în procesul de efectuare a tranzacțiilor bancare.

2.4.3. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul că în cazul returnării biletului și solicitării contravalorii acestuia, se va reține un comision egal cu 10% din valoarea biletului procurat. Respectivele 10% reținute reprezintă cheltuielile suportate de sporter.md în cadrul procedurii de returnare înregistrării la cursa și care nu au fost incluse în prețul inițial al acestora.

2.4.4. Dat fiind faptul că serviciul de comercializare a înregistrărilor la curse către Cumpărător a fost prestat corespunzător, dreptul de reținere a unei părți din prețul înregistrărilor la curse, sporter.md și-l asumă în corespundere cu prevederile art. 13 al. (13) al Legii Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor.

2.4.5. Returnarea înregistrării la curse de către Cumpărător și restituirea contravalorii lui, din alte motive decât anularea sau amânarea evenimentului pentru care a fost procurat, sunt posibile doar la întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:

- Organizatorul Evenimentului prevede posibilitatea returnării înregistrării la curse;

- Returnarea se efectuează cel târziu cu 3 zile înainte de data desfășurării evenimentului pentru care au fost procurate.

2.4.6. Rambursarea contravalorii înregistrării la cursa poate fi solicitată de către client printr-o cerere în formă scrisă, depusă în dependență de modalitatea de achiziționare a înregistrării la cursa, cu reținerea comisionului indicat la punctul 2.4.3. Astfel, în cazul achiziționării biletului online, cererea se va depune în format electronic la adresa de e-mail sporter@sporter.md, și respectiv, la achiziționarea directă (de la oficiul Sporter), cererea se va  depune personal la oficiul vânzătorului.

2.4.7. Returnarea mijloacelor bănești către cumpărător se realizează în dependență de modalitatea de achiziționare, cu respectarea prevederilor punctului 2.4.4.

2.4.7.1. Returnarea plăților cu cardul se efectuează pe card

2.4.7.2. Returnarea plăților la terminalele de plată poate avea loc doar prin ridicarea cash de la oficiul Sporter.

2.4.7.3. Returnarea banilor cash în cazul înregistrării la cursa fizice, poate avea loc prin două modalități:

- se aplică aceleași condiții ca și pentru returnarea banilor pe card;

- prin ridicarea cash de la oficiul Sporter la ziua semnări cererii de rambursare.

2.4.8. În caz de anulare a evenimentului, banii se returnează către cumpărător în proporție de 100%.


Condiții speciale

3.1. Cumpărătorul se obligă să indice informația amplă și veridică, în limitele necesare de oferire a Serviciului, să urmărească relevanța și fiabilitatea informației, de asemenea își asumă riscurile asociate de furnizarea informațiilor insuficiente și/sau lipsite de veridicitate.

3.2.Cumpărătorul confirmă, că este conștient și de acord necondiționat cu refuzul eliberării înregistrării la cursa în situațiile:

- Nu s-a confirmat autorizarea de plată din partea băncii emitente.

- Inițierea Cumpărătorului a procedurii de returnare a înregistrării la cursa, daca inițierea respectivă este admisă de prezentul Regulament și regulile, stabilite de către Organizator;

- prevăzute de legislația Republicii Moldova și regulile, stabilite de Organizator sau reprezentantul autorizat al acestuia.

3.3. Cumpărătorul este obligat să se familiarizeze cu atenție cu informația referitoare la Eveniment, și plasată în cadrul Serviciului, însă să nu se limiteze cu regulile, stabilite de către Organizator. Organizatorul poate dispune restricții privind accesul la Eveniment în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și regulile stabilite de către Organizator. Dacă apar întrebări, referitoare la informația despre Eveniment sau Serviciu, Cumpărătorul trebuie să se adreseze la Asistența pentru clienți, la adresa electronică Sporter@sporter.md. Lipsa adresărilor din partea Cumpărătorului, demonstrează că, cumpărătorul este familiarizat suficient cu informația necesară, despre Eveniment și Serviciu.

3.4. Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru orice încălcare a prezentului Regulament, precum și pentru consecințele unor astfel de încălcări.

3.5. Sporter se obligă să nu divulge informația indicată de către Cumpărător în cursul furnizării Serviciului.

Nu este considerată încălcare, utilizarea sau furnizarea informației în următoarele cazuri:

- În cazul furnizării Serviciului în volumul, necesar pentru redarea corespunzătoare;

- La transmiterea informației către părți terțe, care activează în baza contractelor cu Sporter pentru îndeplinirea obligațiilor față de Cumpărător;

- La solicitarea organelor și persoanelor, autorizate să solicite și să primească o astfel de informație, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;

-  În alte cazuri, cu acordul Cumpărătorului.

3.6. Cumpărătorul acceptă că: 

- ASporter își rezervă dreptul de a suspenda sau anula Serviciile prestate, în orice moment fără a da nici un motiv și fără nici o notificare prealabilă către Cumpărător. Încetarea sau suspendarea Serviciului poate fi efectuată inclusiv, dar fără a se limita, în legătură cu încălcarea Cumpărătorului al prezentului Regulament și/sau circumstanțelor tehnice, precum ar fi funcționarea necorespunzătoare a site-ului Sporter http://sporter.md, site-uri web, erori în activitatea băncilor, defecțiuni ale sistemelor electronice de plată, etc.;

- Serviciul poate conține link-uri către alte resurse ale rețelei Internet, și Sporter nu este responsabili pentru disponibilitatea acestor resurse, de conținutul lor, precum și alte consecințe, care au atribuție la utilizarea materialelor ale resurselor indicate.

- Informaţiile indicate de către Cumpărător în cadrul Serviciului, pot fi oferite Sporter, reprezentanților autorizați corespunzător pentru îndeplinirea obligațiilor proprii, de asigurare a accesului Cumpărătorului la Eveniment și furnizarea serviciilor de divertisment;

- Serviciul este furnizat "ca atare".


Limitarea răspunderii Sporter

4.1. Sporter nu poartă nici o responsabilitate:

-- Pentru acțiunile băncilor, care asigură achitarea și returnarea surselor bănești conform prezentului Regulament;

- Pentru întârziere, eșecuri, incapacitatea și lipsa de promptitudine a livrării, eliminarea sau lipsa de salvare a anumitor date, precum și ne corespunderea Serviciului necesităților sau așteptărilor Cumpărătorului;

- Pentru orice daune sau pierderi, cauzate Cumpărătorului, inclusiv, fără a se limita, ca urmare a anumitor modificări, pe care Sporter le introduce pe paginile sale web sau alte resurse, în ordinea acordării Serviciului, precum și în urma încetării sau stagnării prestării Serviciului, ștergeri, erorilor sau lipsa salvării anumitor date conținute sau transmise, neclarități și/sau lipsa de fiabilitate ale datelor indicate de Cumpărător.

- În situația intervenirii unor circumstanțe de (forță majoră). La circumstanțele de forță majoră se atribuie, inclusiv, fără a se limita, dezastre naturale, acte militare, criza națională, grevă într-un sector sau regiune, acțiuni, decizii ale autorităților publice, care împiedică în mod obiectiv îndeplinirea obligațiilor conform prezentului Regulament, precum și erori, intervenite în rețelele telecomunicaționale și/sau energetice, acțiuni ale unor programe malware, acte lipsite de scrupule din parte unor terțe părți, exprimate prin acțiuni, îndreptate spre accesul neautorizat și/sau dezactivarea programelor și/sau echipamentelor complexului Sporter.

- În cazul încălcării din partea Cumpărătorului, a regulilor de vizitare a Evenimentelor și/sau regulile de acces la Eveniment, stabilite de către Organizatorul evenimentelor respective.


Modificarea prezentului regulament

5.1. Sporter este în drept să introducă orice modificări sau supliniri ale prezentului Regulament. Toate modificările și suplinirile în prezentul Regulament se publică pe pagina web Sporter la adresa https://sporter.md/info/rulestickets.

5.2. Modificările și suplinirile prezentului Regulament, intră în vigoare din momentul publicării acestora în conformitate cu alin. 5.1. al prezentului Regulament, dacă altele nu vor fi stabilite de Sporter. Reactualizarea Cumpărătorului  în utilizarea Serviciului după intrarea în vigoare a modificărilor sau suplinirilor, presupune recepționarea către Sporter a acceptului Cumpărătorului cu prezentul Regulament într-o ediţie modificată sau completată.


Prevederi finale

6.1. Recunoaștere oricărei prevederi ale prezentului Regulament ca fiind incorecte sau nule, sau nu sunt utile, nu poartă incorectitudinea altor dispoziții ale prezentului Regulament.

6.2. Cumpărătorul acceptă faptul că, în cazul unui litigiu, legat de sau care decurge din prezentul Regulament, aplicabil dreptului material este dreptul Republicii Moldova.

6.3. În cazurile când condițiile de achiziționare ”on-line” a înregistrării la cursa, la eveniment a Organizatorului, se reglementează printr-un act separat (Condițiile de achiziționare a înregistrării la cursa), prezentul regulament se aplică în măsura  și situația, dacă acesta nu intră în conflict cu Condițiile corespunzătoare achiziționării înregistrării la cursa.